bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konkurs na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior+

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dzienny Dom Senior + w Gostyniu ul. Polna 72a.

Inspektor ochrony danych.

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: e-mail: iod.seniorgostyn@ochrona-danych24.com 

Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Instytucja będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podstawa prawna przetwarzania danych kandydatów do pracy 1. Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); 2. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego o chronię danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 3. Art. 6 ust. 1 lit a RODO zgoda na przetwarzanie innych danych niż wymienione w art. Art. 221 kodeksu pracy;

Odbiorcy danych osobowych Dzienny Dom Senior + nie przekazuje danych osobowych kandydatów do pracy innym osobom ani instytucjom. Okres przechowywania danych Dane osobowe kandydatów zgromadzone procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia tego procesu, a następnie zniszczone. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 3 miesięcy, a następnie zniszczone.

Prawa osób, których dane dotyczą RODO gwarantuje: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) prawo do usunięcia danych osobowych; 5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.Opublikował: Agnieszka Wojtkowiak
Publikacja dnia: 27.12.2019
Podpisał: Agnieszka Wojtkowiak
Dokument z dnia: 12.01.2019
Dokument oglądany razy: 2 123